Category Archives: Ideały, zadania i cele

Opieka nad osobami starszymi

Dzięki nowoczesnej medycynie średnia wieku w krajach rozwiniętych drastycznie się przesunęła. Obecnie każdy z nas ma możliwość spokojnie dożyć do późnych lat starości. Niestety, ale są choroby z którymi współcześni

MILCZĄCE ZAŁOŻENIE

Są one adekwatne, jeżeli przyjmiemy w naszym dyskursie milczące założenie, że posługiwać się będziemy da­nymi symbolami w określony sposób i że gotowi jesteśmy do współpracy, której efek­tem będzie zmiana w

PODPORZĄDKOWANIE MODELOWI

Zgódźmy się, że to przesadzony obraz, pamiętajmy jednak, ilu to dyrekto­rów szkół przychodzi na hospitację, trzymając w ręku arkusz obserwacji opracowa­ny na podstawie jakichś prac pedagogicznych. Szuka więc dyrektor elementów

UPORZĄDKOWANE LEKCJA

Hunter domaga się doskonale uporządkowanej lekcji. Dobrze naucza ten, kto postępuje według recepty; każde działanie nauczyciela można odznaczyć na liście. Ale – zdaniem Glatthoma – możliwe jest odmienne podejście, a

DO PEWNEGO STOPNIA

Do pewnego stopnia z Glatthomem mógłby się zgodzić Glickman, który łączy kreowanie programu z rozwojem zawodowym nauczyciela. Żeby można było reali­zować program, nauczyciele muszą uzyskać dostateczną biegłość w materii naucza­nia

PRZEJAWIAJĄCA SIĘ MYŚL

Patrząc z pozycji egzystencjalizmu, nadzorujący wspierają możliwości jednost­ki dokonywania wyborów. Nie są oni po to, żeby doglądać i sprawdzać, co ktoś ro­bi, ale po to, żeby uzgadniać i pomagać nauczycielom

ZADANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Niezależnie od różnic w poglądach filozoficznych wszyscy uprawiający teorię programu, procesu dydaktycznego i nadzoru pedagogicznego podzielają chęć, by nadać sens ludzkiemu doświadczeniu i ludzkiej wiedzy i w ten sposób kształtować

POSZUKIWANIA W DZIEDZINIE PROGRAMU

Do zadań programistów należy: 1) nadać sens rzeczywistości przedstawianej w programie, 2) opisać ją 3) manipulować jej przestawieniem, 4) uwzględniać przy­szłe zmiany programu i inicjować je. Zdaniem rekonceptualistów programiści przyj­mują

BADANIA PROGRAMOWE

Dla Walkera badania programowe mają głównie sens praktyczny; cłiodzi o to,  żeby stworzyć pewien produkt, który – gdy dostanie się do rąk ucznia – wywrze j wpływ na proces i

POSZUKIWANIA W DZIEDZINIE PROGRAMU

Są programiści, którzy rozumieją konieczność pracy nad teorią procesu dydaktycznego. Pamiętając, że nie dysponujemy teorią programu obejmującą całą scenę 1 kształcenia, pamiętajmy i o tym, że proces dydaktyczny stanowi ważny

ZALEŻNOŚĆ ROZUMIENIA

Od przyjętej teorii procesu dydaktycznego zależy, jak pedagodzy rozumieją uczenie się i co uważająza doświadczenie dydaktyczne. Cele programu kryją w sobie cele procesów dydaktycznych, te zaś znajdują się pod wpływem

WEDŁUG DAWNIEJSZYCH POGLĄDÓW

Jak wspominaliśmy, według dawniejszych poglądów nadzór polega na tym, że nadzorujący podejmuje czynności wobec nadzorowanego. Nauka o nadzorze rozwi­ja się równie dynamicznie, jak nauka o programie. Glickman wylicza założenia, na